Phone
    대표전화 1577-7956    
    본       사 031-457-9187    
    대       전 042-932-1265

Web Site Visitors
    Today 40        
    Yesterday 462        
    Since 2006 1,062,484        

VACUU-VIEW extended (vacuubr.)
넓은범위의 진공과 넓은범위의 flow rate, 다양한 종류의 diaphragm pump
VACUU-VIEW (vacuubrand)
전세계에서 가장 널리 공급된 고성능의
diaphragm vacuum pump
DVR 2 (vacuubrand)
전세계에서 가장 널리 공급된 고성능의
diaphragm vacuum pump

Vacuum Manometer (rettberg)
넓은범위의 진공과 넓은범위의 flow rate, 다양한 종류의 diaphragm pumpCVC3000 + VV-B6C set (vacuubr.)
넓은범위의 진공과 넓은범위의 flow rate, 다양한 종류의 diaphragm pump
CVC3000 detected (vacuubrand)
전세계에서 가장 널리 공급된 고성능의
diaphragm vacuum pump


 
(주)영진코퍼레이션   |   대표 : 이형열   |   사업자등록번호 : 138-81-34745
군 포 본 사   |   경기도 군포시 한세로 48 남원빌딩 2층   |   전화 : 1577-7956 (1)   |   팩스 : 031-457-9188   |   이메일 : info@yjcorp.co.kr
대 전 지 사   |   대전시 유성구 테크노10로 29 파크팰리스 2층   |   전화 : 1577-7956 (2)   |   팩스 : 042-932-1266   |   이메일 : info@yjcorp.co.kr